Pereiti prie turinio

Administracijos vadovas: vadovauja Administracijai ir atsiskaito Tarybai, atstovauja Asociacijai, vykdo jos politiką; pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose, turi teisę pasirašyti juridinius ir finansinius Asociacijos dokumentus; priima ir atleidžia iš darbo Administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus; gali dalį savo įgaliojimų ir atsakomybės perleisti pavaduotojui pavaduotojams , tą patvirtinus Asociacijos tarybai. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko — Asociacijos prezidento — balsas. Ir bandyti džiaugtis ar bent nesmerkti to, ką matai veidrodyje? Manyje kilo mintis pasakyti moterims, kad dydis gali būti visoks ir jis neturi mūsų gyvenimuose užimti pagrindinės vietos.

Nėštumo pokyčiai + lytis - Pojūčiai, mityba, santykiai, namai, 18 savaitė laukiantis

Narių priėmimą, išstojimą ir pašalinimą tvirtina Asociacijos Susirinkimas konferencija Tarybos teikimu. Kilusius ginčus sprendžia Asociacijos taryba per mėnesį po raštiško kreipimosi į ją. Narystė Asociacijoje fiksuojama narių sąrašuose.

Nario dydis nesvarbu rysys tarp varpos dydzio

Visų Asociacijos narių sąrašas ir prašymai priimti į Asociaciją bei kiti Asociacijos dokumentai saugomi Asociacijos administracijoje.

Už Asociacijos narių sąrašą bei narių dokumentus atsakingas Asociacijos administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Iniciatyvos „Dydis nesvarbu“ įkūrėja Giedrė Valavičiūtė: „Esu stora, ir tai puiku!“

Asociacijos nariai, nevykdantys 5 — tame šių įstatų punkte numatytų pareigų, gali būti įspėti. Asociacijos nariai gali būti pašalinti, jei per metus nesureagavo į įspėjimą. Narystė prarandama: bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš Asociacijos; ilgiau kaip metus nemokant nario mokesčio; nesilaikant šių įstatu. Visuotinis narių susirinkimas konferencija yra aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas.

Atsiliepimai apie Dydis nesvarbu, labdaros ir paramos fondas

Susirinkimo konferencijos kompetencijai priklauso: priimti, keisti ir papildyti įstatus; nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius; nustatyti Tarybos formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti; nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką; steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją; rinkti revizorių dvejiems metams.

Susirinkimas konferencija šaukiamas kiekvienais metais. Susirinkimas konferencija yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus, susijusius su įstatų pakeitimais, papildymais, įmonių ir viešosios informacijos priemonių steigimą, Asociacijos reorganizavimą ir likvidavimą.

Kiekvienas susirinkimo konferencijos dalyvis, nesvarbu, koks yra jo arba jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą. Jeigu susirinkime konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas konferencijakuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo konferencijos darbotvarkės klausimais, nepaisant susirinkime konferencijoje dalyvaujančių narių skaičiaus.

Tarp susirinkimų konferencijų Asociacijai vadovauja Taryba ir jos pirmininkas — Asociacijos prezidentas. Asociacijos taryba renkama trims metams; jos narių skaičių ne mažiau trijų narių nustato Susirinkimas konferencija. Asociacijos taryba: renka Administracijos vadovą ir vyriausiąjį buhalterį trims metams, nustato jų Nario dydis nesvarbu atlyginimus, sudarydama su jais darbo sutartis.

Dydis nesvarbu rekomenduoja: 2 deriniai skirtingoms plius dydžio figūroms

Pasibaigus darbo sutarties terminui tie patys asmenys gali būti samdomi pakartotinai; tvirtina ir keičia Tarybos ir Administracijos darbo reglamentus; savo priimtu nutarimu šaukia neeilinį susirinkimą konferenciją ; privalo pateikti revizoriui jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko — Asociacijos prezidento — balsas. Pirmas po susirinkimo konferencijos Tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per mėnesi po susirinkimo konferencijos ; iki jo veikia ankstesnė Taryba. Posėdžius šaukia Asociacijos prezidentas arba ne Nario dydis nesvarbu kaip pusė Tarybos narių.

Nario dydis nesvarbu Padidinti minciu nari

Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Pirmasis metuose posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios.

Nario dydis nesvarbu Kaip padidino varpa

Jeigu dėl objektyvių priežasčių Tarybos darbe deleguoti ar išrinkti nariai negali dirbti, Taryba į savo sudėti gali kooptuoti susirinkime konferencijoje išrinktus kandidatus į Tarybą. Asociacijos prezidentas renkamas Susirinkimo konferencijos trims metams.

Nario dydis nesvarbu Normalaus nario ilgis ir storis

Asociacijos prezidentas: šaukia Tarybos posėdžius, nustato ju darbotvarkę; siūlo Tarybai tvirtinti ir keisti Viceprezidento, Administracijos vadovo bei jos narių kandidatūras; atstovauja Asociacijai šalies valdžios ir valdymo institucijose, ryšiuose su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, pirmasis pasirašo tarptautines bendradarbiavimo sutartis; pirmasis Nario dydis nesvarbu Tarybos priimtus sprendimus, turi teisę juos pateikti Tarybai pakartotiniam svarstymui; pakartotinai svarstant Tarybos sprendimus ir balsams pasiskirsčius po lygiai, turi lemiamą balsą; rengia ar įgalioja Tarybos narį parengti Asociacijos ir jos Tarybos veiklos ataskaitinį Susirinkimui konferencijai.

Asociacijos administracija: organizuoja Asociacijos operatyvią, vykdomąją veiklą tarp susirinkimų konferencijų ; sprendžia klausimus, kurie nereikalauja Tarybos ar Susirinkimo konferencijos nutarimo; svarsto ir pateikia Tarybai tvirtinti Administracijos metines ataskaitas, balansus, planus; teikia Tarybai pasiūlymus dėl įmonių, viešųjų įstaigų informavimo priemonių steigimo ir likvidavimo bei sutarčių, reikalingų Nario dydis nesvarbu ir darbo grupių sudarymo; privalo pateikti revizoriui jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus; atsiskaito už savo metinę veiklą Susirinkimui konferencijai.

Nario dydis nesvarbu Metodai, kaip padidinti peni storio

Administracijos vadovas: vadovauja Administracijai ir atsiskaito Tarybai, atstovauja Asociacijai, vykdo jos politiką; pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose, turi teisę pasirašyti juridinius ir finansinius Asociacijos dokumentus; priima ir Nario dydis nesvarbu iš darbo Administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus; gali dalį savo įgaliojimų ir atsakomybės perleisti pavaduotojui pavaduotojamstą patvirtinus Asociacijos tarybai.

Vyriausiasis buhalteris: disponuoja Asociacijos piniginėmis lėšomis ir turtu, garantuoja jų Nario dydis nesvarbu panaudojimą ir apskaitą; turi teisę pasirašyti finansinius Asociacijos dokumentus; pateikia ketvirtinę finansinę ataskaitą Administracijai ir metinę Susirinkimui konferencijai.

Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą. Daugiau informacijos apie naudojamus Nario dydis nesvarbu arba norint juos išjungti žiūrėkite nustatymus.