Pereiti prie turinio

Kooperatyvo narių pajų pirkimo — pardavimo sandoriams, po kurių įgyjančios šalies turimų Kooperatyvo pajus viršytų 10 procentų visų Kooperatyvo pajų skaičiaus, būtinas Kooperatyvo narių narių atstovų susirinkimo pritarimas. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi vieną balsą. Visuotinis narių susirinkimas gali būti ataskaitinis ir ataskaitinis — rinkiminis. Stebėtojų tarybos darbo tvarką, stebėtojų tarybos narių ir jos pirmininko pareigas bei įgaliojimus nustato Kooperatyvo narių narių atstovų susirinkimo patvirtintas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

Suzinokite savo varpos dydi

Basanavičiaus g. Siūloma grynąjį finansinį metinės veiklos rezultatą t.

Dalį paskirstytinojo pelno, t. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t. Juergen Allerkamp ir Georg Christoph Schulz atsistatydina iš stebėtojų tarybos nario pareigų nuo m.

Juergen Machalett ir p. Andreas Fichelscher stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Varpos storis

Nustatyti, kad naujai išrinkti Banko stebėtojų tarybos nariai Juergen Machalett ir Andreas Fichelscher pareigas pradeda eiti po to, kai gaunamas Lietuvos banko leidimas tapti Banko vadovais. Visi šie asmenys stebėtojų taryboje atstovauja netiesioginį banko akcininką - Vokietijos banką Norddeutshe Landesbank Girozentrale.

Turinys nepasiekiamas

Nustatyti, kad naujai išleidžiamos akcijos apmokamos pinigais. Naujai išleidžiamas akcijas turi teisę įsigyti asmenys, kurie buvo Banko akcininkai dešimtos darbo dienos po šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Akcijų pasirašymas ir platinimas vykdomas 25 kalendorines dienas. Kitos akcijų emisijos platinimo sąlygos nustatomos Banko akcijų emisijos prospekte. Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, padidinti Banko įstatinį kapitalą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Banko įstatinio kapitalo didinimo tikslas - užtikrinti tolesnę subalansuotą Banko veiklos plėtrą.

Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas Kaip padidinti savo nari 5 dienas šeši šimtai penkiasdešimt šeši milijonai šeši šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt litų ir yra padalintas į 5 penkis milijonus septynis šimtus dešimt tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias paprastąsias vardines akcijas.

  1. Tapk ,,Pienas LT" nariu
  2. Eilinio visuotinio akcinkų susirinkimo nutarimų projektai
  3. Koks vaistas padidina varpa
  4. Bendrija turi kontrolės organą — revizijos komisiją.
  5. Laikytis įstatymų ir šių įstatų.
  6. Tautybiu dydis

Vienos akcijos nominali vertė - vienas šimtas penkiolika litų. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu.

Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

Kas yra nario storio dydis

Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų Valdybos Kaip padidinti savo nari 5 dienas. Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Jei Valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima Padidejes nario ilgis parašą.

Basanavičiaus g. Siūloma grynąjį finansinį metinės veiklos rezultatą t. Dalį paskirstytinojo pelno, t.

Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Su pilnais Susirinkimo nutarimų projektų tekstais bei jų priedais akcininkai gali susipažinti Banko Investicinės bankininkystės departamente, J. Andrius Vilkancas atstovas spaudai tel.